انتصاب سرپرست دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی باصولی رییس دانشگاه علم و فرهنگ طی حکمی دکتر محمدحسین قانیان را به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه، منصوب کرد.

همچنین دکتر باصولی در نامه‌ای جداگانه از خدمات دکتر سیدابوالحسن شاهزاده‌فاضلی در طول مدت فعالیت به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی، تشکر و قدردانی کرد.