معاون دانشکده

معاون دانشکده

حمیدرضا عرفانیان

  • استادیار
  • گروه  آمار و ریاضی
  • تلفن 5-44238171 داخلی 236
  • ایمیل: erfanian@usc.ac.ir