رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی

  • استاد
  • گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
  • تلفن تماس: 22338274
  • پست الکترونیکی: a.fazeli@usc.ac.ir
  • رزومه: