افتتاح آزمایشگاه های جدید دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ

آزمایشگاه های دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی با حضور دانشجویان افتتاح شد

فعالیت آزمایشگاه های جدید دانشکده با برگزاری دو آزمایشگاه «ژنتیک پایه» و «ساختار و تنوع میکروبی» با حضور تعدادی از دانشجویان با انجام تمامی شیوه نامه های بهداشتی مانند رعایت فاصله گذاری و بررسی کارت واکسیناسیون بصورت رسمی آغاز شد.