دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی

دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ

مقدمه:

با عنایت به ضرورت اتخاذ رویه‌‏ای واحد برای بررسی درخواست تغییر رشته دانشجویان دانشگاه در چارچوب آیین‏‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شورای عالی برنامه‌‏ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ» به شرح زیر تدوین شده است:

ماده 1- شرایط تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی دوره‏ کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می‌‏تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره‏‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‏ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

تبصره 1: در صورت نداشتن شرط مندرج در بند «ج»، لازم است دانشجو حداقل 26 واحد درسی در رشته اولیه بگذراند تا درصورت داشتن شرایط درسی و معدل مناسب، درخواست تغییر رشته برای اخذ تصمیم به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال شود.

توصیه مهم: مدیر محترم گروه مقصد ضمن توجه به سنوات مجاز باقیمانده دانشجو، به نحو مقتضی – از قبیل انجام مصاحبه شفاهی یا برگزاری آزمون – توانمندی دانشجو برای تحصیل در رشته مورد تقاضا را ارزیابی کنند.

یادآوری مهم: از جمله شرایط موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته‌‏ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط و نیز شرایط موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در تمامی رشته‏های گروه آزمایشی مربوط و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط می‌‏باشد.

تبصره 2: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یکبار می‏تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

تبصره 3: تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرایط ذکر شده در بند 1 ماده 1 امكان‌پذير است.

تبصره 4: انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط بند 1 ماده 1 و موافقت دانشگاه‌‏های مبداء و مقصد، فقط براي يكبار امکان‏پذیر است.

ماده 2- فرآیند انجام تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته و یا تغییر گرایش باید درخواست خود را – در قالب برگ درخواست تغییر رشته - در نیمسال اول تحصیلی از اول آبان‏ماه تا آخر آذرماه و در نیمسال دوم از اول خردادماه تا آخر تیرماه ارائه نماید.

2- آموزش دانشکده مبدأ باید درخواست تغییر رشته و یا گرایش دانشجو را پس از بررسی کارنامه محرمانه، در صورت دارا بودن شرایط و با کسب نظر موافق مدیر گروه مربوط به دانشکده مقصد ارجاع دهد. معاون آموزشی دانشکده مقصد باید پس از کسب نظر موافق مدیر گروه مربوطه، موضوع را در دانشکده بررسی و تصمیم‌‏گیری نماید.

3- احکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی متقاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقه تحصیلی وی باقی می‏‌ماند.

4- پس از صدور حکم موافقت با تغيير رشته یا گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده خود اقدام نماید. تبعات ناشی از عدم انجام به موقع تطبیق واحد، با شخص دانشجو خواهد بود.

ماده 3- معادل‏سازی واحدهای درسی:

1- به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل‏سازی و پذیرفته شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‏شود.

2- تطبیق واحد دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده و یا کنکور مجدد بوده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‏سازی می‌‏شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد.

3- تطبیق درسی دانشجوی کنکور مجدد، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت می‏‌شود.

4- تمامی دروس دانشجویان تغییر رشته و تغییر گرایش در کارنامه ثبت و فقط دروسی که از وی پذیرفته شده است در معدل کل محاسبه می‏‌شود.

5- تمامی دروس دانشجوی انتقالی در کارنامه ثبت و فقط دروسی که پذیرفته شده است، در معدل کل محاسبه می‌‏گردد.

تبصره 1: در صورت اشتراک محتوایی دروس گذرانده شده توسط دانشجو، فقط دروسی که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته خواهد شد و پذیرش دروسی که نمره آنها بین 10 تا 12 است با نظر گروه آموزشی مربوطه انجام می‌‏شود.

تبصره2: درخصوص دانشجویان کنکور مجدد، فقط دروسی که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفته می‌‏شود.

تبصره 3: در خصوص دانشجوی انتقالی، ترم‏های مشروطی عیناً در کارنامه ثبت می‏‌گردد.

6- نحوه احتساب واحدهای معادل‏سازی شده، در سنوات دانشجویان کنکور مجدد به شرح جدول زیر است:

ردیف

تعداد واحد تطبیق داده شده از دوره قبلی

تعداد کسر سنوات مجاز تحصیل (نیمسال)

1

0 تا 11 واحد

صفر

2

از 12واحد تا سقف 31 واحد

یک

3

از 32 واحد تا سقف 51 واحد

دو

4

از 52 واحد تا سقف 71 واحد

سه

5

از 72 واحد تا سقف 91 واحد

چهار

6

از 95 واحد تا سقف 111 واحد

پنج

7

از 112 واحد تا سقف 131 واحد

شش

ماده 4- این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1399/12/18 به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌‏الاجرا است و جایگزین تمامی شیوه‌‏نامه‏‌ها و دستورالعمل‌‏های قبلی گردید.